Uttalelse fra Jernbaneforum Sør om utfordringene for godstransport på jernbane

Jernbaneforum Sør beklager sterkt at forholdene ikke blir lagt til rette for at andelen gods, som transporteres på jernbane, skal øke i tråd med nasjonale målsettinger. Dersom deler av dagens godstransport på jernbane overføres til vei, vil dette føre til negative effekter både for miljøet og trafikksikkerhet, noe som er svært bekymringsfullt.

Siden 1990-årene, har det vært et nasjonalt mål at godstransport over lange avstander i størst mulig grad skal overføres fra vei til sjø og bane. I Riksrevisjonens undersøkelse av overføring av godstransport fra vei til sjø og bane (2017) ble det blant annet slått fast at myndighetene ikke har klart å styrke konkurranseevnen til sjø- og jernbanetransport sammenlignet med veitransport.


Rapporten slå videre fast at:

  • For transport av stykkgods på strekninger over 300 kilometer med nærhet til havn eller jernbaneterminal, har veitransporten i 2010–2015 økt like mye eller mer enn transport på sjø og bane.
  • Dersom veitransporten på disse strekningene hadde vært utført på sjø og bane i stedet, ville kostnadene for samfunnet som følge av ulykker, forurensning, støy, veislitasje og køer blitt betydelig mindre.
  • Veitransporten er blitt raskere, billigere og mer fleksibel sammenlignet med sjø- og jernbanetransporten.
  • Det er gjennomført få tiltak for å styrke konkurranseevnen til godstransport på jernbanen.
  • Det har blitt lagt bedre til rette for arealer til tilbydere og brukere av transport langs hovedveinettet enn ved havner og jernbaneterminaler

I høstens nyhetsbilde fremkommer det at godstrafikk på jernbane generelt har opplevd en utfordrende økonomisk situasjon og rammevilkår over tid og at transportfirmaet CargoNet ser seg nødt til å sende mindre gods med bane. NRK skriver 12. september at det i høst ble klart at CargoNet kutter om lag 50 av 440 årsverk, noe som berører tilbudet på Sørlandsbanen. CargoNet oppgir at på landsbasis vil antallet ukentlige tog bli kuttet med omlag 25 prosent. Dette kan videre medføre at fraktselskapet PostNord må flytte inntil 30 prosent av godstransport over til vei.

I følge PostNord kan dette utgjøre opp til 6000 flere vogntog på norske veier og miljøeffekten kan bli opptil 4600 tonn Co₂-utslipp mer per år. CargoNet peker på at hovedårsaken er en utfordrende økonomisk situasjon, med tøff konkurranse fra andre aktører på bane og vei. Derfor velger de å gjøre endringer i rutetilbudet for å oppnå balanse mellom tilbud og etterspørsel. Videre hevder CargoNet at det satses mye mer på forbedringer av veinettet enn på jernbanen i Norge, og at dette er en sentral utfordring for bransjen.

 

CargoNet:

  • Er heleid av NSB
  • Er Norges største transportør av gods på jernbane
  • Står for om lag 70 prosent av markedsandelen i Norge.
  • Ifølge selskapets egne beregninger, avlastet CargoNet i fjor veiene for ca. 177.000 lange trailerturer, noe som utgjør om lag 700 trailere per dag.

 

"Tilstanden på infrastrukturen er ikke god nok til å gi kostnadseffektive og forutsigbare leveranser til våre kunder. Vi ønsker å kunne kjøre lengre, tyngre og raskere tog enn det vi gjør i dag. For at vi skal kunne gjøre dette må infrastrukturen forbedres og prioriteringen mellom person- og godstog må endres."

Kommunikasjonssjef Anna Svanberg i CargoNet (gjengitt av NRK 12/9-18).

 

Jernbaneforum Sør beklager sterkt at forholdene ikke blir lagt til rette for at andelen gods, som transporteres på jernbane, skal øke i tråd med nasjonale målsettinger. Dersom deler av dagens godstransport på jernbane overføres til vei, vil dette føre til negative effekter både for miljøet og trafikksikkerhet, noe som er svært bekymringsfullt.

 

For Jernbaneforum Sør
Jon-Olav Strand
Leder