Arbeidet med KVU Grenlandsbanen er i gang

En sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen gjennom byggingen av Grenlandsbanen ble i Nasjonal transportplan (NTP) 2014 - 2023, vurdert som først og fremst å legge til rette for mellomdistanse/fjerntogtilbud mellom Agderfylkene og Vestfold/Buskerud og hovedstadsområdet.

I transport- og kommunikasjonskomiteens innstilling til NTP, mente komiteen at utbyggingen av Vestfoldbanen la til rette for en framtidig sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Grenlandsbanen kan bidra til å binde  Østlandet og Sørlandet sammen med et svært godt togtilbud, og viste til at reisetiden kunne reduseres betraktelig.  
 
Komiteen ba på denne bakgrunn om at det utarbeides en konseptvalgutredning "KVU for vurdering av  sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen".

Utredningen blir ferdig og skal leveres til Samferdselsdepartementet 1. april 2016.