Jærbanen må bygges ut

Landets sterkeste befolkningsvekst og bilkøer som står, gjør det nødvendig å bygge ut Jærbanen. Samferdselsdepartementet ønsker høyt tempo i planleggingen.

– Byggestart er ikke avklart, men det er viktig allerede nå å sikre arealer til traseen, sier regional plan- og utviklingsdirektør Lars Christian Stendal. Samferdselsdepartementet ønsker et høyt tempo i planleggingen og har bedt Jernbaneverket om å utarbeide kommunedelplan for strekningen. Planen vil igjen legge rammene for framtidig bolig- og næringsutvikling mellom Sandnes og Nærbø. 
  En av årsakene til Jærbanens suksess er at det bygges tett og høyt ved jernbanestasjonene. Bryne har landets tredje høyeste hus og har bygget boligblokker tett på stasjonen. Jordbruksbyen Bryne er blitt urban. Stasjonen har nå over én million passasjerer årlig med mye pendling til stasjonene i Sandnes og Stavanger.


Rogaland fylkeskommune har nylig utarbeidet regionalplan for Nord-Jæren. Planen viser hvor veksten skal komme. Øverste prioritet har utvikling langs dobbeltsporet fått. Det skal bygges tett og høyt rundt stasjonene mellom Sandnes og Stavanger. Trafikkveksten må tas med kollektivtrafikk, og dobbeltsporet er ryggraden. 
  
Befolkningsveksten på Nord-Jæren er så stor at Sandnes kommune lenge har jobbet med planer om en ny bydel til 40 000 innbyggere, kalt Sandnes Øst. Sandnes har passert 70 000 innbyggere og har vokst sammen med storebror Stavanger. Området som er tenkt avsatt til Sandnes Øst, ligger ikke ved jernbanen , og det må etableres veisystemer og busstilbud for å håndtere trafikkstrømmen. 


40 000 arbeidsplasser befinner seg på Forus, et lite stykke innenfor dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger. Det er langt flere enn i Stavanger sentrum. Kollektivtrafikken er dårlig bygget ut til Forus, og bilkøene står morgen og kveld. Metningspunktet er nådd, og næringsforeningene jobber med å knytte dobbeltsporet til området. Et godt knutepunkt med effektive matebusser fra jernbanen til Forus mangler. 

Stasjonene Klepp og Øksnevadporten må ha lengre plattformer om doble togsett skal settes inn sør for Sandnes. 
  – Dette bør vi få på plass i tide til å ta imot doble sett som NSB setter inn høsten 2015. Da øker vi kapasiteten og letter trengselen i rushtiden, sier Lars Christian Stendal