Jernbaneforum Sør støtter uttalelse fra Plattform Vestfold

I møte 21. oktober 2019 vedtok Jernbaneforum Sør å støtte en uttalelse hvor Plattform Vestfold på det sterkeste anmoder om å holde frem arbeidet med InterCity-utbyggingen gjennom Vestfold etter de planer og føringer som er gitt.

Plattform Vestfold anmoder på det sterkeste om å holde fram arbeidet med InterCity-utbyggingen gjennom Vestfold etter de planer og føringer som er gitt.


Siden i sommer har det kommet flere signaler fra Bane NOR, Jernbanedirektoratet og øverste politiske ledelse i Samferdselsdepartementet som er egnet til å skape usikkerhet om videre planer for utbygging av Vestfoldbanen. Dette føyer seg til signaler fra jernbanedirektøren om at sentral stasjonslokalisering og byutvikling må vurderes opp mot redusering av kostnadene med jernbaneutbyggingen.


Bane NOR har laget et tilleggsvar på oppdrag av februar 2019 knyttet til Nasjonal transportplan 2022-2033, med tema «Mer for pengene». Her heter det blant annet: «En mulighet er å utsette/utelate byggingen av Stokke stasjon, som kan gi et potensial for kostnadsbesparelse på 250-600 MNOK, samfunnsøkonomisk beregning bør legges til grunn». Også stasjonen i Larvik er omtalt som en mulig besparelse: «I det videre planarbeidet jobbes det med tiltak som kan maksimere den samfunnsøkonomiske nytten. Trinnvis utbygging vil bli vurdert. Det må vurderes å beholde dagens Larvik stasjon og unngå å bygge nytt dobbeltspor til Farriseidet gjennom byområdet, gitt at antall tog i timen kan økes som forutsatt.»


Plattform Vestfold er et partnerskap ledet av Vestfold fylkeskommune, bestående av ordførere i stasjonskommunene, næringslivet, næringsorganisasjoner og statlige etater. Siktemålet med partnerskapet er å ivareta en pådriverrolle i utbygging av Vestfoldbanen. Plattform Vestfold ønsker å utrykke at vi er svært fornøyde med bevilgningene som er gitt til utbygging av Drammen – Kobbervikdalen og Nykirke – Barkåker, noe som vil bety at det er mulig å fullføre utbyggingen av dobbeltspor fram til Tønsberg i 2024. Dette, sammen med nytt hensettingsområde ved Tønsberg, betyr at det vil være mulig å utvide togtilbudet til og fra Tønsberg til fire tog i timen.


Kommunedelplanen for Stokke – Sandefjord ble enstemmig vedtatt i bystyret i Sandefjord. Vi har hatt gode forventninger til at det videre planarbeidet skal gjennomføres fortløpende i tråd med dette kommunedelplanvedtaket. Stasjonslokaliseringene ved Stokke, Torp og Sandefjord var grunnleggende for en politisk konsensus. Dersom Stokke stasjon nå settes i spill, vil dette utfordre den politiske enigheten om planen. Ikke alle tog skal stoppe i Stokke, men både for dagens Stokke og den framtidige utvikling av tettstedet, vil det få svært uheldige konsekvenser dersom det ikke også i framtiden blir stasjon her. En byutvikling med arbeidsplasser og boliger tett på de nye jernbanestasjonene vil kunne gi store, positive konsekvenser for miljøet, og vil bygge opp om et framtidig togmarked for Vestfoldbanen som helhet.


Tanken om at dagens Larvik stasjon skal bestå som en del av en trinnvis utbygging av parsellen Sandefjord – Larvik, stiller vi oss svært undrende til. Larvik har vært igjennom en krevende prosess med å vedta ny stasjonslokalisering, kalt «Kongegata høy». Den vedtatte stasjonslokaliseringen betyr en båndlegging av store sentrumsnære områder i Larvik by. Det vil være en stor påkjenning for beboere og næringslivet dersom de må leve med usikkerhet i overskuelig fremtid rundt når stasjonen vil bli bygget ut.


Plattform Vestfold vil, på vegne av kommunene og fylkeskommunen i Vestfold og Telemark, på det sterkeste anmode politiske og administrative myndigheter om å holde fram arbeidet med InterCityutbyggingen gjennom Vestfold etter de planer og føringer som er gitt.