Rettigheter: Vest-Agder fylkeskommune

Jernbaneforum Sør møtte statssekretær Anders B. Werp

Mandag 4. februar møtte Jernbaneforum Sør statssekretær Anders B. Werp for å adressere to særlig aktuelle saker for Sørlandsbanen. På agendaen sto behovet for behandling av KVU Grenlandsbanen og utfordringene for godstransport på Sørlandsbanen.

 
Trasévalg - KVU Grenlandsbanen
Grenlandsbanen, som vil koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, er et av Jernbaneforum Sørs høyeste prioriterte prosjekter.
 
Det har lenge vært arbeidet med tanken om å knytte Vestfoldbanen og Sørlandsbanen sammen og benytte Vestfoldbanen som første del av Sørlandsbanen. En av utfordringene har vært å finne en optimal trasé for kryssing av Skienselva dersom den skal krysse i bybåndet mellom Skien og Porsgrunn, slik det anbefalte konseptet i KVU Grenlandsbanen legger opp til. Bybåndet er et område under sterkt utbyggingspress.  Skien kommune har behov for at KVU Grenlandsbanen blir behandlet i regjeringen, slik at de har beslutningsgrunnlag for om det skal tas initiativ til å sikre at den aktuelle traséen ikke blir bygd igjen.
 
At KVU/KS1 for Grenlandsbanen ikke er behandlet i regjeringen skaper usikkerhet om trasémuligheten skal tas hensyn til i kommunens arealplanlegging. Å gjenbygge traséen vil virke fordyrende dersom jernbaneprosjektet en gang likevel skal gjennomføres. Jernbaneforum Sør uttrykte sitt behov for å få en tilbakemelding på dette ettersom det offentlige ikke vil ha grunnlag for å holde traseene åpen og ubebygd når nåværende båndlegging går ut i april 2019.
 
Samferdselsdepartementet svarte at de har forståelse for situasjonen som beskrives av Skien kommune og trekker frem prosjektets plassering i inneværende Nasjonal Transportplan og nevner at prioriteringen her vil være avgjørende for videre prosess. Samferdselsdepartementet kan ikke si noe om videre behandling av KVU Grenlandsbanen på nåværende tidspunkt, men tar med seg innspillene som er gitt i det videre arbeidet med KVU Grenlandsbanen.
 
Godstransport på Sørlandsbanen
Jernbaneforum Sør la frem for Samferdselsdepartementet hva høstens nyhetsbilde, om at godstransport på jernbane har opplevd en utfordrende økonomisk situasjon og krevende rammevilkår over tid, innebærer og hvilke konsekvenser det vil medføre.
 
Det berører Sørlandsbanen at transportfirmaet CargoNet har sett seg nødt til å sende mindre gods med bane og kutter om lag 50 av 440 årsverk. På landsbasis avlastet CargoNet veiene for ca. 177 000 lange trailerturer i 2017, noe som utgjør om lag 700 trailere per dag!
 
Jernbaneforum Sør trakk frem følgende sitater fra Granavolden-plattformen (datert 17. januar 2019):
 
  • Følge opp ambisjonen om å overføre gods fra vei til sjø og bane, og prioritere godstiltak som reduserer klimagassutslippene.
  • Ha gode vilkår for godstransporten og bidra til ryddige konkurranseforhold i næringen.
  • Legge til rette for effektiv godstransport på jernbane gjennom realisering av godsstrategien i Nasjonal Transportplan.
Jernbaneforum Sør beklager sterkt at forholdene ikke blir lagt til rette for at andelen gods som transporteres på jernbane, skal øke i tråd med nasjonale målsettinger. Dersom deler av dagens godstransport på jernbane overføres til vei, vil dette føre til negative effekter både for miljøet og trafikksikkerhet, noe forumer understreker som svært bekymringsfullt.
 
Jernbaneforum Sør opplyste at tidligere stanset fire godstog på Langemyr godsterminal i Kristiansand, fem dager i uken. Fra 10. desember 2018 ble antall stopp redusert til ett pr. døgn.[1] Dette vil medføre:
 
  • Store mengder gods som flyttes fra bane til vei.
  • Inntil 12 000 nye vogntog på E18 og E39 hvert år
  • 50 nye vogntog i døgnet gjennom Kristiansand.
  • Utslipp av 8.712.000 kg CO₂ ekstra i året.
  • Mange vogntog på veiene med farlig væske
Jernbaneforum Sør uttrykte tydelig at tiltak rettet mot utfordringene for godstransport på Sørlandsbanen og på landsbasis må iverksettes. Det er behov for tiltak både på kort og lengre sikt.
 
Av helt konkrete tiltak trakk forumet frem kompensasjon for ny baneavgift, støtteordninger for godstransport, bedre rammebetingelser og banenett. Sammenkoblingen mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen (den såkalte Genistreken) vil gi positiv effekt for både personer og gods som fraktes på Sørlandsbanen!
 
Statssekretæren svarte at Samferdselsdepartementet er godt kjent med utfordringene Jernbaneforum Sør beskriver og trekker frem at departementet er i tett kontakt med bransjen som fører til gode dialoger rundt hva som må til for å bedre forholdene for godstransport på bane. Statssekretæren nevner at det gjøres mange tiltak allerede i dag, men det vil ta tid å iverksette dem og se effektene av dem.
 
Forumet har forståelse for at det kan ta noe lenger tid med å få gjennomført fysiske tiltak som sidesporforlengelser, krysningsspor og Genistreken, men understreket særlig at det haster med endringer i regelverket!
 
Jernbaneforum opplevde møtet som konstruktiv og er godt fornøyd med dialogen med statssekretæren.
 
Møtedeltakere
Fra Jernbaneforum Sør stilte Knut Duesund (Leder for hovedutvalg for samferdsel i Telemark fylkeskommune), Kåre Pettersen (Fylkesvaraordfører i Vestfold fylkeskommune), Tore Askildsen (Fylkesvaraordfører i Vest-Agder fylkeskommune) og Elisabeth H. Mathisen (administrativ kontaktperson i Jernbaneforum Sør). Fra Skien kommune deltok plansjef Olav Backe-Hansen. I tillegg til statssekretær Anders B. Werp stilte Anders Andgard og Eirik V. Kvalheim fra Samferdselsdepartementet.