Bilde fra Sørlandsbanen- Foto: Jernbanedirektoratet

Arbeidet med høyhastighetsbane mellom Oslo og Stavanger må settes i gang raskt!

I forbindelse med Granavolden-plattformen (17.01.2019) understreker Jernbaneforum Sør viktigheten av en høyhastighetsbane mellom Oslo og Stavanger! Det haster å starte planleggingen og utbyggingen av denne for at Sørlandsbanen skal være et konkurransedyktig alternativ i fremtiden!

Sørlandsbanen har store utviklingsmuligheter og et enormt potensial. En høyhastighetsbane langs kysten, inkludert Grenlandsbanen, er en investering i mennesker, miljø og utvikling. Den vil kunne utvide dagens bo- og arbeidsregioner betraktelig og på denne måten bidra til god regional utvikling. Dersom vi ikke lykkes med en raskere modernisering av hele strekningen fra Stavanger til Oslo, vil vi risikere at alle mellomliggende steder mister attraktivitet og konkurranseevne. Dobbeltspor langs hele Sørlandsbanen vil gi et fantastisk tilbud som vil bindes sammen halve Norges befolkning. Det haster å komme i gang!


Jernbaneforum Sør har gjennomgått Granavolden-plattformen, som b.la. beskriver at regjeringen vil:

  • legge til rette for at flere kan velge sin hverdagsreise gjennom kollektive løsninger
  • følge opp jernbaneprioriteringene i Nasjonal Transportplan (NTP)
  • igangsette strekningsvise høyhastighetsutredninger for jernbane i tråd med NTP.

Forumet ønsker med dette å belyse hvorfor det haster å komme i gang med arbeidet og hvilke effekter det vil gi!


Om potensialet og effektene for persontransport
I dag har Sørlandsbanen nesten 1 million reisende, til tross for at banen ligger langt unna der flertallet bor. De store, befolkningstunge områdene i landsdelen mangler tilgang på toget. Ettersom den største befolkningsveksten vil komme langs kysten, får toget tøffere konkurranse med fly og bil på strekningen Oslo-Stavanger. Jernbaneforum Sør frykter at landsdelen ikke vil ha et konkurransedyktig togtilbudet i fremtiden, hvis ikke tiltak på Sørlandsbanen blir prioritert raskt!


Jernbaneforum Sør vil fremheve betydningen av å igangsette strekningsvise høyhastighets-utredninger for jernbane i tråd med NTP og viser til anbefalingene fra Høyhastighetsutredningen fra 2012, som utredet mulighetene for bygging av høyhastighetsbane på strekningen Oslo-Kristiansand-Stavanger. Utredningen kom b.la. frem til at Sørlandsbanen er den strekningen i Norge med størst potensiale som høyhastighetsbane, ettersom 30-40 % av trafikken er såkalt underveistrafikk, som vil si passasjerer som går av og på stasjoner mellom endepunktene. En realisering av høyhastighetsbane mellom Oslo og Stavanger vil forkorte reisetiden betydelig for befolkningen i regioner og distrikter mellom de store byene. Dette vil føre til bedre reisetilbud mellom byer og tettsteder, noe som igjen vil legge til rette for økt bosetting og næringsutvikling i både byer, regioner og distrikter langs Sørlandsbanen.

Strekningen Oslo–Kristiansand–Stavanger ble i utredningen anslått til å kunne ha mellom 5 og 5,5 millioner reisende pr. år.  Dette er betydelig høyere enn de andre strekningene som ble vurdert.  Dette gir realistiske muligheter for at flere kan benytte toget til hverdagsreiser inkl. arbeidsreiser og vil bidra til nullvekstmålet i de større byområdene, noe regjeringen omtaler som et mål i sin plattform. Jernbaneforum Sør understreker at jernbanens rolle i kollektivtrafikken bør tillegges et større fokus.

Om potensialet og effektene for godstransport
Granavolden-plattformen oppgir at regjeringen skal legge til rette for effektiv godstransport på jernbanen gjennom realisering av godsstrategien i NTP og gjennomgå kjøreveisavgiften på jernbane.

Jernbaneforum Sør fremhever at dagens Sørlandsbane bærer preg av liten kapasitet, bratte stigninger og få møteplasser som gjør det vanskelig for godstransport på bane. Forumet understreker derfor behovet for tiltak både på kortere og lengre sikt. For at nasjonale målsettinger om å overføre gods fra vei til sjø og bane skal oppfylles, må arbeidet med å realisere godsstrategien i NTP intensiveres. Blant annet er det avgjørende av kjøreveisavgiften gjennomgås på nytt.


Om miljøeffekten
Ingen andre transportformer kan konkurrere med jernbanen når det gjelder miljøvennlighet. Jernbanen er utslippsfri, og moderne elektriske tog som kan frakte personer og gods er klimavennlige! Klimaeffekten er størst dersom hele strekningen bygges ut med dobbeltspor og 250 km/t, og at utbyggingen gjennomføres raskt.
Oppsummert stiller Jernbaneforum Sør spørsmålet om regjeringen ønsker å legge til rette for økt konkurransekraft og regional utvikling i vår del av landet?


Om Jernbaneforum Sør
Jernbaneforum Sør er etablert av fylkeskommunene fra Rogaland til og med Vestfold og arbeider for en høyest mulig prioritering av jernbaneutbyggingen i regionen. Vi har som mål å utvikle en framtidig moderne jernbaneforbindelse mellom Stavanger og Oslo. Sentralt er arbeidet for å etablere en sammenhengende, dobbeltsporet kystbane mellom Oslo og Stavanger, inkludert en sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. 

 

Kontaktperson:
Jon-Olav Strand, leder av Jernbaneforum Sør
E-post: jon-olav.strand@austagderfk.no