Spennende program og god oppslutning på konferansen Jernbaneforum 2019

Jernbaneforum er en årlig konferanse som arrangeres av landets jernbanefora. I 2019 var Jernbanedirektoratet med som arrangør. Konferansen gikk av stabelen mandag 4. mars 2019 og hadde over 300 deltakere!Programmet tok for seg fire forskjellige «strekninger» med hvert sitt tema; Øyeblikksbilde for jernbanen i dag, Jernbanereformen, Gods fra vei til bane og Togets rolle i moderne mobilitet.

 
Strekning 1 - Øyeblikksbilde for jernbanen i dag.
 Etter at Jon-Olav Strand, leder av Jernbaneforum Sør, hadde ønsket alle velkommen sammen med konferansier Arne Hjeltnes, ble konferansen innledet av samferdselsminister Jon Georg Dale. Samferdselsministeren startet med å omtale at jernbanereformen har gitt gode resultater, b.la. fordi den har ført til klar ansvarsfordeling mellom aktørene i jernbanesektoren. Dale trakk frem investeringsbehovet og at det er vesentlig å få mest mulig infrastruktur ut av hver investerte krone. Videre nevnte han at det var viktig å lykkes med å holde funksjonstiden oppe ved å både satse på vedlikehold og investering. Samferdselsministeren slo fast at NSBs økning i passasjerreiser fra 2017 til 2018, kan føre til sprengt kapasitet på enkelte linjer, noe som krever at man må finne en balanse mellom godstransport og passasjertransport. Dette blir en politisk målkonflikt, men oppfordringen fra samferdselsministeren var klar: Løsningen må vi finne i fellesskap. Videre blir det viktig i arbeidet fremover å se på hva som påvirker vareeiernes valg av transport.
 
 
Etter samferdselsministeren fulgte jernbanedirektør, Kirsti Slotsvik, som delte erfaringene og refleksjonene hun har gjort seg etter at hun tiltrådte stillingen for litt over ett år siden. Hun trakk særlig frem at det er viktig å se verden fra kundens ståsted og at det et å samhandle på tvers i større grad enn i dag er avgjørende for veien videre. Hun understreket av jernbanen er en del av kollektivtransporten og må sees i sammenheng med andre transportmidler. 
 
Konserndirektør for Bane NOR, Gorm Frimannslund, som har ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen, presenterte at Bane NOR leverer på målet om å Norge har Europas sikreste jernbane. Han fortalte om den pågående prosessen med å implementere ERTMS, som ett felles signalanlegg for hele Europa, som vil medføre færre tekniske feil. Bane NOR jobber med digitalisering og nye teknologiske løsninger som vil tillegges mye vekt i tiden fremover. Frimannslund la også vekst på at Bane NOR jobber mye med å minke vedlikeholdsetterslepet på jernbane og fortalte om omorganiseringen i selskapet som fører til at Spordrift blir utskilt som eget selskap.  
 
Strekning 2 – Jernbanereformen
I andre strekning står erfaringene etter at jernbanereformen trådde i kraft i fokus. Go-Ahead vant anbudsrunden om persontransport på Sørlandsbanen og første taler var Go-Aheads Cathrine Elgin, som delte selskapets planer og visjoner for Sørtoget som skal betjene persontransport på Sørlandsbanen fra desember 2019. Elgin la særlig vekt på det overordnede målet om flere og mer fornøyde kunder! Dette vil de blant annet jobbe for ved å sette delmål om fornøyde ansatte. I sin videre beskrivelse av Go-Aheads strategier trekker hun frem at for kunden må toget være et pålitelig alternativ. For kundene er det likegyldig hvem sitt ansvar det er, dersom noe fører til forsinkelser på toget. 
 
Andre taler, Øystein Risan som er administrerende direktør fra Norske Tog, trakk frem betydningen av tydelig ansvarsfordeling. Norske tog eier og forvalter tog­materiell for utleie til persontog­operatører i Norge. Risan delte betraktninger om at det er positivt å jobbe strekningsvis og også behovet for nye togsett som vil gjøre seg gjeldende. De setter kundene først og ønsker mer tog for pengene!
 
Etter Risan fulgte Johnny Welle, administrerende direktør for Entur, som er en ny digital plattform og delingsløsning innen reiseplanlegging. Entur jobber med å tilby en billettløsning uavhengig av hvilken operatør som tilbyr reisen og å samle og dele data for all kollektivtransport. Risans oppfordring til deltakerne på konferansen er at vi kommer lengre sammen!
 
Strekning to ble avsluttet av administrerende direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten som hadde et innlegg som bar preg av både humor og stort alvor når hun påpekte behovet for jevnt vedlikehold og at godstransport på bane har vært en politisk festtale lenge. Flere europeiske land har innført støtteordninger for gods på bane. Bratten mente miljøstøtteordningen må bli en realitet i også Norge. Hun trakk også frem pendling med tog og at over halvparten av befolkningen sier at reisetiden har stor eller svært stor betydning for hvor mye de vil jobbe. Nesten to av tre mener dessuten at reisetiden til og fra jobb vil ha meget eller svært stor betydning for valg av ny jobb.
 
Strekning 3 –  Godstransport på jernbane
Det tredje temaet er særlig aktuelt i disse dager. Her delte Tore Høgli, fra Meyership, suksesshistorien om Helgelandsterminalen i Mo i Rana. Etter Høgli fulgte Sverre Gotaas, som er direktør for Herøya industripark i Porsgrunn. Gotaas delte spennende visjoner om en autonom logistikksone nært sentrum, med kobling mellom sjø, jernbane og vei.
 
 
De fleste er blitt gjort oppmerksomme på godstransportens utfordringer gjennom nyhetsbildet i vinter. Godstransporten på bane er i en særlig utsatt posisjon og det var tema for en debatt med Gøran Andreassen (SVP Bring Fulloader), Knut Eriksmoen (DB Schenker), Ole Andreas Hagen (Markedsdir. Post Nord) og Erik Røhne (Cargonet). Her ble mange konkrete tiltak for å bedre forholdene for godstransport på jernbane foreslått. Posten Bring trakk frem følgende tre nødvendige tiltak: Miljøstøtte, prioritering av godstransport på lange strekninger og investeringer for kortsiktig gevinst.
Etter operatørene talte tyske Steffen Müller, om innholdet og betydningen av The German Rail Freight Masterplan, som omtaler en rekke tiltak som skal bidra til at mer gods fraktes på jernbane.
 
Strekning 4 – Togets rolle i moderne mobilitet
Det tradisjonelle synet på kollektivtransporten er i endring og ny teknologi har bidratt til at begrepet "mobilitet" har fått en helt ny betydning. Første taler var Solveig Schutz, som er leder i hovedutvalget for samferdsel i Akershus fylkeskommune. Hun delte tankene om hvorfor bedre koordinering mellom fylke og stat vil bidra til at begge parter når sine målsetninger innenfor kollektivområdet. Fylkeskommunene får et større ansvar innenfor samferdsel med regionreformen og Schutz delte fylkeskommunens forventninger til avtalene mellom Jernbanedirektoratet og fylkeskommunene.
 
Arne Bergsvåg, leder Samferdselsutvalget i Rogaland fylkeskommune, delte erfaringene sine om hvordan samarbeidet mellom Kolombus og NSB på Jærbanen har bidratt til at togpendlerne i Rogaland har fått en ny hverdag. Dette har ført til en 30 prosents økning til/fra Stavanger på ett år, i perioden fra oktober 2017 til oktober 2018. Bergsvåg delte sine refleksjoner om at mobilitet utfordrer de tradisjonelle siloene og at det handler om brukeren – hele veien!
 
Konserndirektør for mobilitet og reiseliv i NSB, Synne Homble, fortalte at NSBs endrede posisjon som jernbaneaktør har ført til at de satser sterkere på mobilitet og transport i tilknytning jernbane. Hun nevner at fremtidens forbrukere vil stille andre krav til transport og at det vil være attraktivt å kjøre kollektivt med dør-til-dør-tjenester. Autonome biler på deling vil ikke være en erstatning for personbilen som den er i dag, men et supplement til kollektivtrafikken.
 
Roger Ryberg, fra Østlandssamarbeidet, fortalte om InterCity-prosjektets betydning for å knytte sammen regioner og landsdeler og prosjektets betydning for å få ned klimagassutslippene i transportsektoren.
 
Konferansen ble avsluttet med Jonna Pöllänen fra MaaS Global, som jobber for å skreddersy transporttjenester for kundene ved å slå sammen private og offentlige transportmidler til en enkelt tjeneste. MaaS står for Mobility as a Service. Finnene viser at de er nytenkende og innovative innen teknologiske fremskritt og muligheter. De ligger i tet med appen Whim som samler alle transportformer i en base. Her kan man betale for ulike medlemskap som gir deg ulike tilgangsnivåer.
 
Som medarrangør for arrangementet vil jernbaneforum Sør takke alle som deltok denne dagen og bidra til at det ble en flott dag for utveksling av erfaring for likesinnede innen jernbanesektoren.
 
Det lå mye sannhet i det Arne Hjeltnes uttalte i begynnelsen av konferansen Skinner og sviller går ikke av moten!». Jernbaneforum Sør ser allerede frem til neste års konferanse som arrangeres 3. mars 2020.