Regjeringen foreslår midlertidig støtteordning for gods på jernbane

Jernbaneforum Sør er godt fornøyd med forslaget om midlertidig støtteordning for gods på jernbane!

I pressemelding, datert 14. mai 2019, skriver regjeringen at de foreslår å innføre en støtteordning på inntil tre år for godstransport på jernbane. Den midlertidige ordningen skal bidra til å få mer gods på jernbane ved å hjelpe godsnæringen på bane som sliter.

Jernbaneforum Sør, som senest gjennom uttalelse i september 2018, adresserte behovet for en slik støtteordning, ser svært positivt på at dette nå ligger inne som forslag i revidert statsbudsjett for 2019.

Jernbaneforum Sør understreker behovet for tiltak, både på kort og lengre sikt, som vil bidra til å bedre forholdene for godstransport på jernbane og konkurranseflatene mellom jernbane og vei. Særlig har godsoperatører på Sørlandsbanen vært utsatt og hatt store økonomiske utfordringer med å transportere gods med jernbanen, noe næringen selv har satt fokus på i media.

Jernbaneforum Sør mener at med denne støtteordningen har regjeringen vist at de lytter til næringen og tar denne utfordringen på alvor. Likevel er denne støtteordningen bare ett av mange tiltak som må til for at godstransport på jernbane skal bli virkelig attraktivt for vareeiere og transportører.

Forumet peker videre på at det er bekymringsfullt at støtteordningen kun er midlertidig. For at godstransporten på jernbane skal være et tilgjengelig og godt egnet alternativ på sikt, må det også investeres i flere og lengre krysningsspor, økt vedlikehold på skinnene og bedre strømforsyning. Godstransport på jernbane må være et effektivt og pålitelig tilbud, både nå og i fremtiden, for at det skal bli attraktivt å benytte!

Kontaktperson:
Jon-Olav Strand
Leder av Jernbaneforum Sør
E-post: Jon-Olav.Strand@austagderfk.no
Telefon: + 47 99 74 56 52