Felles uttalelse fra jernbaneforumene: Godstransport på jernbane må prioriteres!

Mandag 3. juni møttes landets jernbaneforum i Oslo for et møte med jernbanedirektør Kirsti Slotsvik. I den anledning ble en felles uttalelse om godstransport på jernbane signert.

Foto: Jernbanedirektoratet

Felles uttalelse fra jernbaneforumene: Godstransport på jernbane må prioriteres!

Regjeringens og Stortingets mål om å flytte godstransport fra vei til bane og sjø blir ikke nådd om dette ikke prioriteres høyere gjennom Nasjonal Transportplan (NTP) og de årlige budsjetter.

Forslaget i revidert nasjonalbudsjett om en støtteordning med 60 millioner kroner til transportørene og 90 millioner kroner de to neste årene er et positivt bidrag, men ikke nok til å sikre en positiv utvikling i et langsiktig perspektiv.   

Jernbaneforaene samlet til møte i Oslo 3. juni 2019 ber i fellesskap om at det raskt gjennomføres investeringer i infrastruktur på jernbanen som gjør at varetransporten kommer raskt, kostnadseffektivt og sikkert fram. Trailertrafikken på veinettet må reduseres.

Det er etter vår oppfatning nødvendig å få en helhetlig tenking om de lange transportlinjer mellom Nord-Norge, Sør-Norge, Vestlandet og Europa som sikrer en konkurransedyktig transport på sjø og bane for næringslivet. Det må være miljøriktige løsninger og kunne avlaste den sterkt pressede terminalen på Alnabru i Oslo.  

Vi ber om at det i NTP presenteres en helhetlig plan som gjør det mulig å etablere internasjonale godskorridorer fra de ulike landsdelene i Norge, der det er en målsetting at samme materiell kan brukes på det meste av jernbanenettet i hele landet.

Dette vil være viktige bidrag for å nå målsettingene om reduserte utslipp, styrke næringslivet, redusere behovet for veiutbygginger og bedre trafikksikkerheten langs sterkt belastede Europa, riks- og fylkesveier.    

Sentrale elementer i en helhetlig plan kan være:

- Samarbeid med svenske myndigheter om togtrafikken mellom Oslo og Stockholm og mot Europa via Gøteborg/Malmø

- Kongsvinger utvikles som et nav som kan avlaste Alnabru

- Elektrifisering av flere strekninger som Raumabanen og Røros- og Solørbanen, som gir dobbeltspor mellom Oslo og Trondheim i kombinasjon med Dovrebanen

- Trønderbanen/Meråkerbanen elektrifiseres

- Sikre lange nok kryssingsspor og andre tiltak på Gjøvikbanen, Bergensbanen, Kongsvingerbanen, Dovrebanen, Hovedbanen, Sørlandsbanen, Nordlandsbanen og Østfoldbanen i tillegg til ERTMS

- Sikre en terminalstruktur og kapasitet som reduserer logistikkutfordringene for jernbanetransport til og fra de store byene

- Ofotbanen rustes opp med kryssingsspor/dobbeltspor for å bli en del av kjernekorridor i Europa

- Båtrute mellom Bodø og Tromsø gjenopprettes

 Oslo 03. juni 2019

Jernbaneforum Kongsvingerbanen

Jernbaneforum Sør

Jernbaneforum Dovrebanen Sør

Jernbaneforum Røros- og Solørbanen

Jernbaneforum Nord

Jernbaneform Midt-Norge

Forum Nye Bergensbanen

Jernbaneforum Øst

Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen

Jernbaneforum Hovedbanen/Gardermobanen

Stor-Oslo Nord /Jernbaneforum Gjøvikbanen