Jernbaneforum Sør møtte statssekretær John-Ragnar Aarset (H)

1. desember 2020 hadde Jernbaneforum Sør et møte med statssekretær John-Ragnar Aarset (H) i forbindelse med kommende Nasjonal Transportplan. Forumet etterspurte fremdrift for Grenlandsbanen og kom med andre relevante betraktninger knyttet til blant annet lokaltogsatsing, togmateriell og flaksehalsen Drangsdalen.

Bakgrunnen for møtet
Jernbaneforum Sør har vært aktive i prosessen som snart resulaterer i Nasjonal Transportplan 2022-2033, som legges frem våren 2021. Formet har sendt inn høringsuttalelse som du kan lese mer om her.

Jernbaneforum Sør ba om et møte med Samferdselsdepartementet i fobindelse med kommende NTP-behandling og gjennomførte 1. desember 2020 et møte med statssekretær John-Ragnar Aarset (H). 

Om Grenlandsbanen
Jernbaneforum Sør innledet med sitt hovedprosjekt for videre utvikling av jernbanekorridor 3 fra Oslo til Stavanger, som er den ca. 60 km lange "genistreken" Grenlandsbanen fra Porsgrunn til Brokelandsheia for å koble sammen Vestfoldbanen med Sørlandsbanen. Etter at KVU Grenlandsbanen fra 2016 og KS1 fra 2017 ble lagt frem har fremdriften for Grenlandsbanen stoppet helt opp. I inneværende NTP ligger 1,5 mrd. Inne til planlegging av prosjektet. Jernbaneforum Sør mener tiden er inne for igangsetting av planleggingen og ønsker neste fase. Jernbaneforum Sør påpeker særlig at i påvente av igangsetting av Grenlandsbanen er store arealer er båndlagt i sentrale områder i Vestfold og Telemark.

Aarset melder tilbake at han forstår at forumet er utålmodige og stiller disse spørsmålene. Han kommenterer at de nå er midt inne i prioriteringsarbeidet til NTP. Både hørings- og innspillsrundene gikk ut oktober og nå skjer de reelle prioriteringene, hvor flest mulig ønsker og behov skal passe innenfor rammene.

Tidligere utfordringer med NTP er at det har ikke vært tilstrekkelig match mellom det som er skrevet og det det settes av midler til.
Mottoet for arbeidet er; En nasjonal transportplan å tro på – som er realistisk.

Dessverre har ikke statssekretæren mulighet for å si noe om status for Grenlandsbanen på nåværende tidspunkt, men betrygger Jernbaneforum Sør med at prosjektet ikke er glemt.  Jernbaneforum Sør er tydelige med en oppfordring om at neste NTP skal være tydelig og utslagsgivende for å prosjektet skal skrinlegges eller satses videre på.

Kan Bane NOR følge de samme avtaleprisnsippene om regionalt samarbeid som Nye Veier?
Jernbaneforum Sør vil samtidig trekke frem verdien av å ha et regionalt samarbeid forankret i en avtale med Nye Veier for veiprosjekter. Nye Veier er pålagt å ha avtaler med lokale og regionale aktører for hver strekning. Avtalene er nøkkelen for å oppnå enighet for øvrige prosjekt i tilknytning til de store prosjektene. Det samme er ønskelig å ha med Bane NOR i baneutbygginger. Det er utfordrende at Bane NOR; har ikke de samme krav til avtaleforpliktelsene med regional myndighet. 

Jernbaneforum bemerker at i stedet for å omtale «dobbeltspor», er det forbikjøringsspor og frekvens, kapasitet og punktlighet som er de viktigste nøkkelfaktorene.

Statssekretær Aarset nevner at det nå sees på styringsstrukturen mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR. Jernbanereformen skulle bidra til at Bane NOR fikk større selvstendighet og større frihet til å kunne prioritere. Resultatet av gjennomgangen vil besvares i NTP

InterCity, lokaltog og togmateriell
For Jernbaneforum Sør er det viktig å påpeke at jernbanesatsing på Østlandet er mer enn tog inn til Oslo. Det er vesentlig å tenke nytt om lokaltogenes funksjon og hvordan togene burde være dimensjoner for å kunne passere hverandre og snur mest hensiktsmessig , som eksempelvis i Drammen.

Statssekretæren peker her på InterCity-utbyggingen på Vestfoldbanen, Østfoldbanen og Dovrebanen, og deretter till Tønsberg, Moss og Hamar. Innen realismens rammer er det nå synlig at med nåværende kostnadsøkninger, vil ikke de endelige svarene foreligge før NTP’en presenteres, men sekretæren merker seg de konkrete utfordringene og problemstillingene som er spilt inn.

Jernbaneforum Sør ønsker å utfordre direktoratet med tenkningen og satsingen på lokaltog på Sørlandsbanen. Eksempelvis nevnes lokaltog i Telemark, og om Arendalstoget kan gå helt til Kongsberg? Hvis ja, så kan dette løse lokale behov og fristille de lengre distansene. Dette ønsker formidlet til jernbanedirektoratet som kjøper inn togmateriell. Er det som kjøpes inn nå, godt nok på sikt? Det kan også være løsninger på Bratsbergbanen, fra Notodden til Tønsberg (via Torp). Dette viser nye tanker rundt lokaltog i Vestfold og Telemark.

 Jernbaneforum Sør blir oppfordret til å spille dette inn til direktoratet som koordinerer togtilbudet, som må ta dette videre med Norske og Tog og togoperatørene.

Drangsdalen og dobbeltsporsatsing i RogalandJ
Jernbaneforum Sør kommenterer den positive vridingen hvor utviklingen gir mer transport på sjø og bane. Økonomisk burde dette også gjenspeiles i satsningene. For Rogaland er dobbeltspor sørover en satsning hvor de lokale partene fikk bidra til fremskynding av dette. I Rogaland er det er interesse og behov for utbygging. Oppfordringen er å holde trykket på dobbeltspor fra Nærbø oppe.

For forumet er det viktig å peke på utfordringer knyttet til flaksehalsen Drangsdalen (mellom Ualand og Moi), hvor farten må senkes til ca. 20-40 km/t pga. rasfare. Her går skinnene  parallelt med veibanen, og det burde være muligheter for å se jernbane i sammenheng med veiutbygging nå som ny E39 kommer på plass. Her trekkes særlig parallelle tunellløp frem. Bane NOR og Nye Veier burde se nærmere på dette sammen,

En siste oppfordring knyttet til  Rogaland er å ikke ta Ålgård ut av banenettet, men å planlegge dobbeltspor sørover Ålgård – Vang.

Tilstede var: Statssekretær John-Ragnar Kvam Aarset og rådgiver Sindre Ulstein Lid fra Samferdselsdepartementet. Fra Jernbaneforum Sør deltok leder Rune Hagestrand (H, Agder), Arve Høiberg (Ap, Vestfold og Telemark), Alexander Rügert-Raustein (MDG, Rogaland), Elisabeth H. Mathisen (administrativt sekretariat - Jernbaneforum Sør),

Bilderettigheter: Bildet vi har brukt er sammensatt. Foto av Aarset: Torbjørn Tandberg, Foto av Hagestrand: Jacob Buchard