Jernbaneforum Sør: Kun sammenhengende dobbeltspor er fremtidsrettet

Ambisjonene om en sammenhengende dobbeltsporutbygging på Vestfoldbanen må derfor ligge fast! Jernbaneforum Sør gir følgende uttalelse, datert 10. mars 2021.

Samferdselsministeren uttaler tirsdag 9. mars at regjeringen nå går bort fra planene om sammenhengende dobbeltspor fra Oslo og til Skien. Hareide uttaler at regjeringen at i stedet for å bygge sammenhengende dobbeltspor helt ut, vil optimalisere InterCity-konseptet.

Kun en ferdig utbygget dobbeltspors Vestfoldbane er optimalt og fullgodt for en sammenkobling til Sørlandsbanen, via Porsgrunn og Brokelandsheia. Samferdselsministerens optimalisering vil umuliggjøre genistreken med en sammenkoblet Sørlandsbane og Vestfoldbane.

Kun dobbeltspor vil gi kapasitet for både InterCity, lokal og fjerntog på Vestfoldbanen fra Stavanger.

Samferdselsministerens uttalelse skaper også usikkerhet om hva som vil skje med de planlagte stasjonene langs Vestfoldbanen. Dette betyr at byene Porsgrunn, Larvik og Tønsberg ikke vil få avklart hvordan sine bysentrum skal utvikles.

Jernbaneforum Sør imøteser varslet bygging av strekningen Stokke – Torp lufthavn – Sandefjord, men er undrende til hvorfor oppstart først  i 2028.

Stortinget har bevilget 75 millioner kroner til videre planlegging av Sandefjords parsellen for 2021. Bygging først i 2028 er en helt unødvendig forsinkelse for togtilbudet på Vestfoldbanen.

Dobbeltsporet jernbane legger ikke bare til rette for et utvidet togtilbud, men vil også gi kortere reisetid og ikke minst, et mer robust og pålitelig togtilbud. Dagens jernbaneinfrastruktur er utdatert. Hvis denne infrastrukturen fortsatt skal utgjøre en betydelig del av Vestfoldbanen, vil usikkerheten rundt togtilbudet i høy grad fortsatt være til stede.

Ambisjonene om en sammenhengende dobbeltsporutbygging på Vestfoldbanen må derfor ligge fast!

Henvendelser rettes til leder, Rune Hagestrand. Hans kontaktinformasjon finner du her.