Høringssvar til Nasjonal transportplan 2022-2033

Jernbaneforum Sør er påmeldt høringen til Nasjonal Transportplan 2022-2033. Les vårt høringsinnspill her. Innspillet er også sendt til Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Tre enstemmige fylkesting i Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland har i snart 30 år prioritert sammenkoblingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen på topp i sine innspill til Nasjonal Transportplan.

I inneværende NTP-periode ligger den 60 km. lange Grenlandsbanen mellom Porsgrunn og Brokelandsheia inne med 1,5 Mrd. i planleggingsmidler. I regjeringens forslag til ny NTP er disse midlene fjernet. Prosjektet er ikke lengre prioritert, verken på kort eller lang sikt. Dette står ikke i stil med landsdelens forventninger og regjeringens tidligere vedtak om igangsetting av planleggingsarbeidet.

Grenlandsbanen vil ha stor betydning for regionutviklingen i landsdelen, med nye bo- og arbeidsområder. Vår oppfordring til stortingets transportkomité er derfor å opprettholde midler til planlegging og igangsetting i første seksårsperiode av kommende NTP.

Grenlandsbanen er avgjørende for å opprettholde nødvendig konkurransekraft for jernbanekorridor 3.  Med ny firefelts riksveg mellom Oslo og Stavanger behøves sammenkoblingen for at toget skal være et realistisk alternativ for både person- og godstrafikk. Økt trafikk på jernbane er samtidig forenlig med nasjonens ambisiøse klimamål.

Vi vil samtidig påpeke at jernbaneutvikling i dobbeltspor er det eneste riktige valget for en fremtidig jernbane. Dette gjelder også på strekningene Tønsberg - Larvik og Sandnes - Nærbø. Selv med bygging av flere nye krysningsspor vil fleksibiliteten ikke bli optimal.  En jernbane for fremtiden må bygges slik at den ikke må oppgraderes på et senere tidspunkt.

Flere kommuner har båndlagt betydelig areal i flere år i påvente av ny jernbanetrasé i vår korridor.
Disse kommunene må ha mulighet til å kunne planlegge videre samfunnsutvikling lokalt og regionalt og trenger derfor et konkret vedtak de kan forholde seg til.

 Alle henvelser rettes til leder. Se hans kontaktinformasjon her.